Obchodní podmínky internetového obchodu minipivovary-palenice.cz

 

 • smluv uzavíraných přes elektronický obchod na internetové adrese www. minipivovary-palenice.cz obchodní společností J. Hradecký, spol. s r.o.  
 • identifikační číslo: 49060325, DIČ CZ49060325
 • se sídlem: Sadová 300, 395 01 Pacov   
 • zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 3187 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích  

    

1  ÚVODNÍ USTANOVENÍ   

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti J. Hradecký, spol. s r.o., se sídlem  Sadová 300, 395 01 Pacov, identifikační číslo: 49060325, DIČ: CZ49060325, zapsané v obchodním  rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3187 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www minipivovary-palenice.cz  (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).   

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti ve smyslu ustanovení § 261 odst. 1 zákona č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v účinném znění. Obchodní podmínky se rovněž nevztahují na případy, kdy právnická osoba, která je státem nebo subjektem územní nebo zájmové samosprávy a má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v souvislosti se zabezpečováním veřejných potřeb.    

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.   

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.   

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.   

    

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET    

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.   

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.   

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.   

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.   

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).   

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.   

    

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY     

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.    

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.   

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.   

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.   Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:   

a)  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),   

b)způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a   

c)  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).  

3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).   

3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).   

3.7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.    

3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.        

 

4. CENA ZBOŽÍ a PLATEBNÍ PODMÍNKY   

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:    

4.1.1. V hotovosti v provozovně prodávajícíhona adrese Sadová 300, 395 01 Pacov, v pracovní dny po-pá 7:00 – 14:30 hod., jindy pouze po předchozí vzájemné dohodě. 

4.1.2. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Tento způsob platby je stále nejpoužívanější. Doručenou zásilku zaplatíte při převzetí od doručovatele.   

4.1.3. Bankovním převodem na účet prodávajícího č. 4000908-834/0600, MONETA Money Bank.  Na základě faktury zaslané e-mailem poukážete částku na náš účet. Zboží je vyexpedováno ihned po připsání platby na náš účet.    

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.   

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 

4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.   

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.   

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.   

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.    

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.   

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.   

    

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY       

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.   

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího jhp@hradeckypacov.cz.   

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.    

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.   

5.5.Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu za poškození, opotřebování či částečné spotřebování nebo opotřebování vráceného zboží, včetně nákladů na odborné posouzení stavu zboží, jeho umytí a uvedení do původního stavu, odborné nové zabalení zboží a náklady na přepravu zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu (dále jen „náklady na uvedení zboží do původního stavu“).       

5.6. Prodávající je oprávněn svou splatnou pohledávku za kupujícím z důvodu náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží nebo pohledávku z důvodu náhrady na uvedení zboží do původního stavu započítat oproti splatné pohledávce kupujícího za prodávajícím z důvodu vrácení zaplacených finančních částek. 5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.   

    

6. PŘEPRAVA a DODÁNÍ ZBOŽÍ   

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.   

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.   

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.   

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.   

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li  prodávajícím vydány.   

    

7. UPŘESŇUJÍCÍ DODACÍ PODMÍNKY   

7.1. Prodávající nabízí následující způsoby doručení:   

7.1.1. Osobní odběr v provozovně- Vámi objednané zboží si můžete vyzvednout osobně na naší provozovně Sadová 300, 395 01 Pacov, v pracovní dny po-pá 7:00 – 14:30 hod., jindy pouze po předchozí dohodě.    

7.1.2. NOVĚ nabízíme možnost využítí služby www.ZASLAT.cz kde je možné výhodné doručení po celé ČR i do zahraničí. V ČR od 50,-Kč + DPH na výdejní místo (Balíkovna, PPL Parcelshop, GLS Parcelshop, Alzabox...).  Zapracování aplikace do našeho e-shopu připravujeme. Pokud preferujete levné dodání na výdejní místo, stačí to napsat do poznámky objednávky.

7.1.3. TOPTRANS  - Přepravní společnost po celé České republice doručí zásilku do 24 hodin. Disponuje nejhustší síti středisek mezi expresními přepravci, díky čemuž dokáže být blíže klientům a poskytnout jim služby šité na míru. Nabízí individuální možnosti doručení – dopolední do 12:00, večerní 16-22:00, sobotní do 13:00 …:

 •   Cena vnitrostátní přepravy zásilky do 0,5 kg se základním dodacím termínem 24 hodin činí 120,-Kč bez DPH
 •   Cena vnitrostátní přepravy zásilky do 5 kg se základním dodacím termínem 24 hodin činí 250,-Kč bez DPH
 •   Cena ostatních zásilek (nad 5 kg a nadměrných) dle individuální kalkulace.

7.1.4. Česká pošta- Vámi objednané zboží Vám Česká pošta doručí až na adresu dodání. O doručení zásilky budete informováni SMS zprávou. V případě, že Vás doručovatel České pošty nezastihne, bude Vám zásilka ponechána na místní pobočce České pošty, kde si ji budete moci do 7 dnů dodatečně vyzvednout. Sledování Vaší zásilky můžete na adrese:http://www.postaonline.cz/trackandtraceepravné u společnosti Česká pošta:

 •      Cena poštovného do 0,5kg 140,-Kč bez DPH
 •      Cena poštovného do 5kg 280,-Kč bez DPH  

Při nákupu zboží nad 5 000,-Kč bez DPH, je doprava zboží po celé České republice ZDARMA.

Toto se netýká nadměrných kusových zásilek, kde budete o ceně a způsobu doručení telefonicky informováni.   

7.1.5. K doručování zásilek na Slovenskovyužíváme přepravní službu TOPTRANS. Doba doručení je 1-2 dny. Cena za přepravu je účtována: zásilka do 0,5 kg se základním dodacím termínem 48 hodin činí 170,-Kč bez DPH, zásilka do 5 kg se základním dodacím termínem 48 hodin činí 260,-Kč bez DPH, ostatní zásilky dle individuální kalkulace, zákazník je o výši přepravného předem informován. Faktura je vystavována v českých korunách s platbou za zboží převodem předem. Zboží bude expedováno po připsání platby na náš účet. způsob platby:  MONETA Money Bank a.s. IBAN: CZ88 0600 0000 0040 0090 8834  č.ú.:  4000908834/0600 SWIFT(BIC):  AGBACZPP  

7.2.  Prodávající neúčtuje náklady spojené s balením zásilky.   

7.3.  Výše přepravného u nadměrné zásilky bude telefonicky konzultována se zákazníkem.   

7.4.  Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem expedována. Pokud se však stane, že je zboží díky velkému zájmu vyprodáno nebo někteří výrobci neoznámí včas výpadek výroby a zpoždění dodávek, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Za tyto výjimečné situace se náš internetový obchod předem omlouvá.   

7.5.  Jeli zboží skladem, bude expedováno kupujícímu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do (3) tří pracovních dnů od převzetí objednávky prodávajícím. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.   

7.6.  Pokud Vám zásilka se zbožím nebude doručena do (4) čtyř pracovních dnů od informačního e-mailu, kontaktujte nás na jhp@hradeckypacov.cz a my obratem zjistíme, kde se zásilka nachází.    

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ    

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).   

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:   

8.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,   

8.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,   

8.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a   

8.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.   

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.   

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.   

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.   

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád  

prodávajícího.   

    

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY   

9.1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavků kupujícího výměnou zboží; pokud není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.    

9.2. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).    

9.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na adrese Sadová 300, 395 01 Pacov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy bylo reklamované zboží kupujícím předáno.   

    

10. ZÁRUKA a REKLAMACE   

10.1. Délka a poskytování záruky se řídí příslušnými paragrafy zákona číslo 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v aktuálním znění. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. K reklamaci je vždy třeba připojit popis vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na kupujícího. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán spotřebiteli e-mailem, v případě osobního předání reklamace a reklamovaného zboží je předán ihned.   

10.2. Spotřebitel při řádném a včasném uplatnění záruky má právo:   

10.2.1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.   

10.2.2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.   

10.2.3.jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.   

10.2.4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupení od kupní smlouvy.   

10.3. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.   

10.4. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.   

10.5. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nutných k tomuto odstoupení.   

    

11. DALŠÍ PRÁVA a POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN   

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.   

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.   

11.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy jhp@hradeckypacov.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.   

11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.   

11.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.     

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ   

Společnost J. Hradecký, spol. s r.o. se sídlem Sadová 300, 395 01 Pacov, IČO: 49060325, provozovatel internetového obchodu www. minipivovary-palenice.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.  

 

12.1. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ   

12.1.1.Kategorie osobních údajů   

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.   

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:   

Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení.   

Demografické údaje. Údaj o pohlaví, datum narození, zemi a upřednostňovaný jazyk.   

Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb.   

Pokud jste registrovaným uživatelem a máte uživatelské konto, shromažďujeme:   

Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení.   

Demografické údaje. Údaj o pohlaví, zemi a upřednostňovaný jazyk, datum narození.   

Přihlašovací údaje. Přihlašovací jména a hesla. Nemáme přístup ke skutečnému heslu.   

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy, shromažďujeme:   

Jméno a kontaktní údaje - e-mailová adresa a křestní jméno.   

Demografické údaje – země, údaj o pohlaví.   

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:   

Údaje z komunikace mezi minipivovary-palenice.cz a zákazníkem.   Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností minipivovarypalenice.cz   

12.1.2. Účely zpracování osobních údajů

Poskytování služeb a jejich zlepšování.   

Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje.    Konkrétně sem patří:   

Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).   

Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.   

Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.   

Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. Nakupujete-li u nás jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu komunikace s klientem, jak je popsán v tomto odstavci.   

Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům, používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.   Ochrana, bezpečnost a řešení sporů:   

Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.   

Marketingové nabídky:   

Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.   

Zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném konvenčním marketingu.   

Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.   

Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.   

Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)  Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.   

Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis.   

V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.   

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností minipivovary-palenice  

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností minipivovary-palenice, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek minipivovary-palenice.cz a pro účely internetové reklamy společnosti minipivovary-palenice. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.  

12.1.3. Předání osobních údajů třetím stranám    

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.   

a)  Sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů.   

b)  Společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy.   

c)  Přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy.   

d)  Našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte.   

e)  Dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat.   

f)   Třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi. g) Veřejným orgánům (např. policie).   

h) Třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky.   

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.   

12.2. ZÁKAZNICKÉ KONTO A NÁKUP BEZ REGISTRACE   

a)V rámci registrace Vám zakládáme zákaznické konto, které je zabezpečeno heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách, slevových kupónech. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje.   

b)Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, můžete v našem e-shopu rovněž nakoupit bez registrace.   

c)Máte právo kdykoliv zrušit své zákaznické konto.   

12.3. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ   

12.3.1. Zabezpečení osobních údajů   

a)  Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.   

b)  U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.   

c)  Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Minipivovary-palenice.cz nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci minipivovary-palenice.cz přímo způsobila. 

12.3.2. Doba zpracování    

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy:   

Po dobu objednávky a záruční doby.   

Po dobu existence Vašeho zákaznického konta.   

Jeden rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.   

Po dobu, po kterou je minipivovary-palenice.cz jakožto správce povinen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností minipivovary-palenice.cz jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.   

Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.   

Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání.

Recenze 6 let.   

Komunikace 2 roky.  

Soutěže 1 rok.   

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.   

12.4. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ   

a)            Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání  svých osobních údajů.   

b)            V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.   

c)            Pro uplatnění svých práv nás kontaktujte na emailové adrese jhp@hradeckypacov.cz. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.   

d)            Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se  zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které minipivovary-palenice.cz potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.   

    

13. AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY, PRÁVA TŘETÍCH OSOB   

13.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu minipivovary-palenice.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu minipivovary-palenice.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.   

13.2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu minipivovary-palenice.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv. 

13.3. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem těchto stránek minipivovary-palenice.cz. Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu minipivovary-palenice.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.   

    

14. POVINNOST POPLATNÍKA   

14.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.   

     

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.   

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.   

15.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.   

15.5. Kontaktní údaje prodávajícího:   

 •        adresa pro doručování Sadová 300, 395 01 Pacov   
 •        adresa elektronické pošty jhp@hradeckypacov.cz.   
 •        telefon: +420 565 442 051, +420 565 442 915  

    

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10. 2020.    

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením těchto obchodních podmínek.